Ergoterapi

Ergoterapi

Çocuk Gelişimine Katkı Sağlayan Denge ve Koordinasyon Oyunları​

Ergoterapi, dezavantajlı bireylerin toplumdaki rollerini geri kazanmasını, daha kaliteli ve fonksiyonel bir şekilde sürdürmesini destekleyen bir terapi sürecidir. 

 

Pediatri, geriatri, nöroloji, ruh ve sinir hastalıkları vb.  başlıca çalışma alanlarındandır. Günlük yaşam aktiviteleri, kişisel bakım,  serbest zaman, üretkenlik spesifik olarak terapi sürecine dahil edilen konulardır.

 

Çalışma Alanları

  • Regülasyon
  • Duyu Bütünleme
  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
  • Sosyal İletişim Problemleri
  • Özgül Öğrenme Güçlüğü
  • Otizm Spektrum Bozukluğu
  • Motor Gelişim Süreçleri

 

Regülasyon

 Sözlük anlamı olarak düzenleme ve ayarlama anlamına gelen regülasyon, pediatrik ergoterapide terapi sürecinin temel basamağını oluşturur. Bireyin aktivite süresi boyunca yapılan aktiviteye, aktivitenin aşamalarına, aktivitenin yapıldığı ortama ve bu süreçte olan değişikliklere kendini adapte edebilmesi ve vücut kontrolünü devam ettirebilmesi anlamına gelmektedir.

 

Eğer çocuğunuz yaşının gerektirdiği bir oyun içerisinde iken dış ortamdan gelen uyaranlardan çok fazla etkileniyorsa, aktivite süreniz olması gerekenden daha kısa gerçekleşiyorsa, kısa ama sık sık aktivite değişimi yaşıyorsa, oyun içerisinde iken oyunu bölüp  yeni oyunlara yöneliyorsa regülasyon problemlerine yönelik destek almak için bir ergoterapiste başvurabilirsiniz. 

 

Duyu Bütünleme 

Duyu bütünleme, vücudun dış ortamdan gelen duyusal uyaranları bir bütün olarak işlemleyip bu uyaranlara uygun motor cevabı oluşturabilmesidir.  Sanılanın aksine beş temel duyudan ( görme, işitme, tatma, koklama ve dokunma /taktil) farklı olarak üç duyumuz daha mevcuttur. Bunlar vestibuler, proprioseptif ve interoseptif duyulardır. 

 

Tüm bu duyuların vücutta birlikte  bit bütün olarak işlenememesi durumunda bireyde duyusal problemler görünür. Duyusal problemler kişiye özgü belirtiler gösterebilir. Eğer  çocuğunuz belli dokudaki yiyeceklerden kaçınıyorsa, belli dokudaki kıyafetleri giymeyi reddediyorsa, su aktivitelerinden kaçınıyorsa, farklı dokuda materyal içeren oyunları  reddediyorsa, yaşının gerektirdiği motor becerileri gerçekleştirmede sorun yaşıyorsa( yürüme, zıplama, merdiven çıkma-inme, tırmanma vb.), vücut algısının farkında değilse bir ergoterapiste duyusal problemlere yönelik destek almak için başvurabilirsiniz.

 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) 

Nörolojik tabanlı mental bir bozukluk olan Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu( DEHB) genellikle kendini çoçukluk çağında belli eder. Çoçuklarda aktivitenin kurallarına ve aşamalarına uymada dikkatsizlik, kuralları ve aşamaları unutma, ani/yüksek ve kontrol edilemeyen tepkiler verme ve aşırı hareketlilik olarak ortaya çıkar. 

 

Verilen ani tepkilerin düzenlenmesi, odaklanma süresinin artması, daha kaliteli bir farkındalığın oluşması için bir müdahale programı oluşturulmalıdır. Terapi ve müdahale programı oluşturmak için bir ergoterapiste başvurabilirsiniz.

 

Sosyal iletişim problemleri

 Sosyal iletişim problemleri denildiğinde aklımıza çocuğumuzun kendi akranlarıyla aynı ortamda, aynı aktiviteleri kolaylıkla yapabilmesi ve grup oyunlarını sürdürebilmesi gelmelidir. Bu oyunlar süresince çocuklar, oyun materyallerini paylaşmayı, empati kurmayı deneyimlerken; aynı zamanda kendinden büyüklerden öğreneceği çoğu şeyi akranlarından daha kolay şekilde belleklerine işlerler. Çocukların bireysel oyunlarda gerçekleştirmesi gereken becerilere artı olarak grup oyunlarında, kendi sırasının geldiğini fark etme, sırası geldiğinde oyuna dahil olabilme ve bu takibi farkında olarak sürdürebilme becerileri de eklenmektedir. Çocuğunuzda ikili veya çoklu oyunlarda bekleme problemleri, oyunu ve oyun materyalini paylaşmada sorunlar ya da grup oyunlarını redderek tek başına oyun kurma vb. davranışlar gözlemliyorsanız bir ergoterapiste başvurabilirsiniz.

 

Özgül öğrenme güçlüğü

Özgül öğrenme güçlüğü, çocuklarda mental bir problem olmamasına rağmen dil gelişiminde ve kullanımında problemler, okuma ve yazma becerilerinde, işlem becerilerinde akranlarına kıyasla geride kalma olarak kendini göstermektedir.

 

Eğer çocuğunuzun okul öncesinde renk, sayı gibi kavramları öğrenirken zorluk yaşadığını, zemin- şekil ayırt etmede problemler yaşadığını, mekan oryantasyonu(Ben sınıfın-evin neresindeyim? Sağımda hangi materyal var? Evimiz bakkala göre hangi konumda yer alıyor?) problemleri çektiğini gözlemliyorsanız bir ergoterapiste başvurabilirsiniz. 

 

Otizm Spektrum Bozukluğu

OSB(Otizm Spektrum Bozukluğu), sebebi bilinmemekle birlikte genetik ya da çevresel faktörlerle ortaya çıkan nörogelişimsel bir farklılıktır. 

 

Çocuklarda göz teması kuramama, adına tepki vermeme, komut almama, çevreden gelen uyaranlara tepkisizlik veya aşırı tepki gösterme, dönen cisimlere aşırı ilgi, stereotipik hareketler, bazı dokulardan aşırı kaçınma veya arayış, davranış problemleri olarak kendini gösterir. 

 

Özellikle OSB tanılı çocukların iletişim becerileriyle birlikte sosyal yaşam becerileri de etkilenmektedir. OSB tanılı bir çocuğunuz varsa veya saydığımız semptomları çocuğunuzda gözlemliyorsanız bir ergoterapiste başvurabilirsiniz.

 

Motor Gelişim Süreçleri

Çocuklar doğumdan itibaren belirli süreçlerde belirli motor hareketleri kazanırlar. Bu becerilerin zamanında kazanılması bir sonraki motor becerinin temelini atması demektir. 

 

0-1 yaş arası çocuklarımızda refleksif hareketlerin oluşumunu bekleriz. Bu hareketler istemsiz olarak gerçekleşen becerilerdir. Çocuğun çevreden bilgi elde etmesi olarak nitelendirilebilir.  

 

0-2 0-2 yaş arasında çocuklarda ilkel hareket becerileri gelişmektedir. Bu becerilere oturma, emekleme, ayakta durma becerilerini örnek gösterebiliriz.

 

2 yaşını doldurmuş bir çocuktan ise temel hareket becerilerinin gelişmesini bekleriz. Bu becerilerin içerisinde daha çok kaba motor becerilerin yer aldığını söyleyebiliriz. Tekme atma, koşma, zıplama, atma-yakalama becerileri bunların içerisine girmektedir.

 

Daha sonraki dönemlerimizde ise kaba motor becerilerimize ince motor becerilerimizi dahil ederiz. Kavrama becerileri, kalem tutma, boyama yapma, makas tutma, düğme ilikleme gibi becerilerimiz oluşmaktadır.

 

Bu beceriler çocuktan çocuğa süreç içinde farklılık gösterse de eğer çocuğunuz 8 ayını doldurmuş ama hala oturma becerisi oluşmamışsa, 12 ayını doldurmuş ama emekleme hareketi göstermemişse, 15-16 ayını doldurmuş ama yürümeye başlamamışsa, bir ergoterapiste başvurabilirsiniz.